ПОСЛУГИ І ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

КОРИСТУВАЧАМ БІБЛІОТЕКИ ПРО ПОСЛУГИ

Традиційні  послуги :
-           Визичення для читання видань творів класиків та сучасних авторів,
-           Ознайомлення з новинами з сторінок журналів та газет;
-           Краєзнавчі видання, розвідки, посібник
-           Зустрічі з письменниками, творча лабораторія  талановитих земляків
-           Інформаційне забезпечення сталих тематичних і професійних інтересів користувачів.
-           Живе спілкування, заходи громадської активності.
-           Тренінги з майстерності виготовлення виробів руками, виставки майстрів hand made.

Послуги  доступу до інтернету  та е-урядування:
-           Консультаці та тренінги користування інтернет, навиків роботи на комп'ютері.
-           Доступ  до офіційної інформації. Офіційні веб-сайти.
-           Реєстрація участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).
-           Електронне подання заяви на вступ до вищого навчального закладу.
-           Пошук роботи на єдиному порталі Державної служби зайнятості України.
-           Доступ до публічної кадастрової карти України.
-           Допомога при електронному зверненні до органів місцевої влади.   
-           Розклад  руху транспорту та замовлення  квитків.
-           Е - комунальні послуги та платежі.
-           Е - торгівля.
-           Е – (дистанційне) навчання,.
-           Інші  е-послуги з  використанням інтерент-технологій.
-           Е- пошта.
-           Скайп-звязок.
-           Спілкування в соціальних мережах.
-           Консультації  при пошуку будь-якої інформації.

 ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ і  безпечної поведінки 

                                                          від 12 травня 2020 року.

    1. Вхід до бібліотеки тільки за наявності маски,  лише 1 особа. 
2. Просимо зупинитись у визначеному  місці на розмітці.
    3. Просимо продезінфікувати руки.     
    4. Ви можете визичити для читання книги які Вам подасть бібліотекарка.        5. Вільний доступ до бібліотечного фонду тимчасово призупинено.
   
  Правила користування, особливі умови роботи обумовлені заради нашої спільної безпеки з метою запобігання поширенню коронавірусу.

БЕРЕЖІМО СЕБЕ  І  ОДИН ОДНОГО.

ПРИЄМНОГО ЧИТАННЯ,  
СПІЛЬНІ  ЗУСТРІЧІ  ПОКИ ЗАБОРОНЕНІ.

ТРИМАТЕ ЗВ’ЯЗОК З НАМИ, в тому  числі  В ІНТЕРНЕТІ

ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ  БІБЛІОТЕКАМИ
 КЗ «БІБЛІОТЕКА – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ГНІЗДИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

                             1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.1. Правила користування бібліотеками КЗ «Бібліотека – інформаційний цент інтелектуального та творчого розвитку Гніздичівської селищної ради» розроблено у відповідності з Законом України  «Про бібліотеки і бібліотечну справу»  із змінами і доповненнями поширюються на усі бібліотеки-структурні підрозділи КЗ «Бібліотека – інформаційний цент інтелектуального та творчого розвитку Гніздичівської селищної ради».
  1.2.  Правила користування бібліотеками КЗ «Бібліотека – інформаційний цент інтелектуального та творчого розвитку Гніздичівської селищної ради». розроблені на підставі ’’Типових правил користування бібліотеками в Україні’’, відповідно до положень «Статуту КЗ «Бібліотека – інформаційний цент інтелектуального та творчого розвитку Гніздичівської селищної ради».

                                        2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
 2.1  Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);
 одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
 користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; брати участь у роботі бібліотечних рад.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів.
Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.
2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмінта міжнародний бібліотечний абонемент.
2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7. Типових правил.

2.10. Користувачі бібліотек з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації через мережу спеціалізованих та інших загальнодоступних бібліотек.
2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках.
2.12.   Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

                                           3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
 3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, подають фотокартку (для бібліотеки, де видається читацький квиток), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, отримати дублікат читацького квитка.
3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5.  Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБАвнутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.8. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

   4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

 Бібліотеки зобов’язані:

-       інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні;
-   створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу   в доборі потрібних документів;
-      дбати про культуру обслуговування користувачів;
-  формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
-     задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
-  систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
-  ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
-   не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
-    створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

                                                               

Правила користування інтернетом  у структурних підрозділах КЗ «Бібліотека – інформаційний цент інтелектуального та творчого розвитку Гніздичівської селищної ради».
-      опорна бібліотека смт.Гніздичів;
-      філія с.Лівчиці;
-      філія с.Руда.
Доступ до інтернету  -  бібліотечна послуга, що стала можливою  з березня 2020 року         Користувачем Інтернету може стати кожен відвідувач  бібліотеки , котрий  зареєструвався  і  має формуляр. Читачі – діти віком до 12 років мають право на користування Інтернетом тільки в присутності батьків або з їх письмового дозволу, особисто наданого бібліотекарю.

Інтернет – це світова мережа і бібліотека не несе відповідальності за інформацію, яку читач може отримати з неї.
Користувач має право:
v Одержати консультацію працівника бібліотеки щодо роботи з комп’ютером та користування мережею Інтернет.
v Користуватися ресурсами Інтернет протягом 1 год.
v Листуватися за допомогою електронної пошти
v Копіювати знайдену в Інтернеті інформацію на електронні носії 

Користувач зобов'язаний:
 При першому відвідуванні ознайомитись з правилами роботи за комп'ютером.
v Дозвіл на роботу надається при погодженні з правилами.
v Провести попередній запис  на сеанс роботи у працівника бібліотеки.
v Перед початком роботи повідомити про вид потрібних послуг  та тематику інформаційного запиту.
v При появі збоїв у роботі комп’ютера зразу ж повідомити про це бібліотекаря.

Бібліотекар має право припинити сеанс роботи користувача, коли він не дотримується наступних заборон:
v  При використанні Інтернету порушувати закони авторського права.
V Інсталювати будь-яке програмне забезпечення з Інтернету або з власних дисків на комп’ютери.
v  Зберігати на жорсткому диску особисті файли .
v  Користуватися Інтернет-іграми, розвагами .
v Знищувати, додавати чи модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення.
v Використовувати і розповсюджувати заборонені законом матеріали.
v Порушувати правила роботи (голосно розмовляти, користуватися мобільним телефоном, заважати роботі інших користувачів, їсти чи пити працюючи за комп'ютером, приводити домашніх тварин) .
v За псування обладнання та програмного забезпечення користувач 
несе відповідальність згідно чинного законодавства .


Немає коментарів:

Дописати коментар